Afhalen is op werkdagen mogelijk van 09.30 tot 13.00 uur - Edisonstraat 11 te Reeuwijk

Garantie

fotocontrole gratis

Garantie aan consumenten en natuurlijke personen.


 
.
 
De Haas Kramer garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen waarvoor zij bij normaal privé gebruik bestemd zijn, conform de aangeboden specificaties welke u terug kunt vinden op onze website en de meegeleverde gebruiksaanwijzing.
.
De Haas Kramer geeft twee jaar garantie op de door haar geleverde artikelen, tenzij een afwijkende termijn staat vermeld op de factuur, aan de eerste koper van het product.
.
De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
In deze periode worden de noodzakelijke onderdelen kosteloos ter beschikking 
gesteld excl. transport of verzendkosten. 
.
Elke verdere aanspraak op garantie, schadevergoeding, gevolgschade hieronder begrepen, is nadrukkelijk uitgesloten.
De bovengenoemde garantie geldt uitsluitend en alleen onder de volgende voorwaarden:
Het apparaat moet door een erkende installateur zijn geïnstalleerd volgens 
de voorwaarden en normen van de competente instanties opgenomen in het bouwbesluit.
.
Het door Broyeurexpert geleverde toestel is bestemd voor normaal (privé)huishoudelijk gebruik, 
gebaseerd op het gemiddeld aantal bedrijfsuren. In cascade geschakeld is het toestel niet geschikt voor de utiliteitsbouw.
.
Uitgevoerde reparaties al dan niet onder garantie hebben nimmer een 
verlenging van de garantieperiode tot gevolg dan wel een aanspraak op verlengde garantie. 
.
In geval van aanspraak op garantie bestaat slechts aanspraak op herstel of vervanging van de noodzakelijke onderdelen. Onder de garantie bestaat nimmer aanspraak op vergoeding als gevolg van door het defect raken ontstane schade dan wel hiermee verband houdende vervolgschade. 
Indien en voor zover er sprake is van schade en Broyeurexpert hiervoor aansprakelijk is, is de aanspraak uitdrukkelijk beperkt tot wat uit dien hoofde alsdan door de aansprakelijkheidsassuradeur van Broyeurexpert aan betreffende partij wordt vergoed. 
Als gevolg van de in Nederland geldende veiligheidsnormen voldoet een apparaat uitsluitend en alleen aan de Nederlandse veiligheidseisen en het in verband daarmee afgegeven Nederlands toelatingsnummer. Het apparaat moet voldoen aan de eisen van de Nederlandse veiligheidsvoorschriften en de voor de Nederlandse markt goedgekeurde apparatuur. 
Eventuele  aanpassingen mogen uitsluitend en alleen door een erkende installateur of door Broyeurexpert geschieden.
De installateur, die het toestel geplaatst of in onderhoud heeft is de aangewezen persoon om u te helpen bij eventuele storingen.
Elke aanspraak op garantie jegens Broyeurexpert dient door hem met opgave van serienummer, installatiedatum en omschrijving van het defect bij  Broyeurexpert te worden gemeld. 
De bij dit garantiebewijs behorende kaart dient ingevuld en binnen acht dagen na installatiedatum ondertekend, voorzien van een stempel van de installerende installateur, aan Broyeurexpert te worden verzonden. 
   
Het recht op garantie vervalt: 
Bij het gebruik voor andere doeleinden dan die in de installatie- en bedieningshandleiding staan omschreven. 
Bij de gevolgen van overbelasting, bevriezing, het niet uitvoeren van voorgeschreven onderhoud, verwaarlozing, onderdelen welke vallen onder normale gebruiksslijtage, alsmede indien het toestel wordt blootgesteld aan agressieve omgevingslucht, agressieve /bijtende/middelen/stoffen, agressief leidingwater of andere vloeistoffen dan wel bij blikseminslag, overspanning, inductie en van buiten-komende oorzaken. 
Indien niet schriftelijk kan worden aangetoond dat het apparaat overeenkomstig de daartoe strekkende voorschriften regelmatig door een erkende installateur of serviceorganisatie is onderhouden en/of schoongemaakt.
.
Bij het uitvoeren van reparaties, wijzigingen of aanpassingen en/of monteren van niet- originele onderdelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Broyeurexpert Nederland; daarnaast vervalt elke aanspraak op garantie bij montage of reparatie in afwijking van de ter plaatse geldende voorschriften.  Indien het apparaat niet voldoet aan de eisen van de Nederlandse veiligheidsvoorschriften en de voor de Nederlandse markt goedgekeurde apparatuur. Elke aanspraak op garantie vervalt bij installatie op een gas-/waternet dat niet voldoet aan de Nederlandse normen. Bij het insturen van uw garantiekaart worden uw persoonlijke gegevens uitsluitend door Broyeurexpert gebruikt voor de eventuele afhandeling van garantieaanspraken, met inachtneming van de wet gegevensbescherming.
.
Geldig vanaf juni 2012
.
Aanmelden van schade of storing in de garantie periode.
Stuur een email aan info@immercool.nl
Met omschrijving van de klacht.
Voeg daar bij minimaal 4 foto's van de installatie en de gebruikte materialen
aankoopbewijs toevoegen. 
Vermeld daarbij uw N.A.W gegevens met telefoonnummer.
Binnen 1 werkdag nemen wij telefonische contact op.
.
Retourneren. 
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren. 
U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Niet van toepassing voor speciaal transport (koerier/ vrachtkosten. 
Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening en risico. Verzendkosten worden niet vergoed bij niet afgenomen producten / producten die geannuleerd zijn. 
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het  product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
Om gebruik te maken van dit recht kunt u onderstaande formulier invullen en retourneren via info@immercool.nl
 
WhatsApp Chat WhatsApp Chat