Afhalen is mogelijk op afspraak - Edisonstraat 11 te Reeuwijk

Garantie

Onderstaand ziet u een voorbeeld van brief die u krijgt als u een storing bij ons aanmeld.
U geeft een omschrijving van het probleem en de woonplaats door wij maken dan een kosten overzicht en als u hiermee akkoord gaat.
Stuurt u deze getekend retour, Dit kan eenvoudig door een foto te maken van het ondertekende document.

Ook bij een garantie melding krijgt u een kosten overzicht.
Uiteraard als het garantie melding terecht is worden deze kosten niet in rekening gebracht.
Indien de melding te verwijten is aan onjuist gebruik en of installatie dan weet u wat de kosten zijn die aan u doorberekend worden.

Betalingen dienen na bezoek voldaan te worden. Dit kan contant en of via ideal betaling.

een voordelige en mogelijk sneller is het om het defecte apparaat bij ons in Reeuwijk af te geven. Als u uw bezoek van te voren aanmeld zorgen wij dat er een monteur voor u ter beschikking staat.

voorbeeld brief 

Maatregelen hygiëne / Coronavirus.

Onze servicemonteurs geven klanten geen hand; De klant wordt gevraagd 2 meter afstand te houden tijdens de werkzaamheden of, waar mogelijk, niet in dezelfde ruimte te zijn waar onze servicemonteur aan het werk is. Onze servicemonteurs hebben de tools om na iedere opdracht handen te wassen en te desinfecteren. Ook tijdens de betaling aan de monteur 2 meter afstand te bewaren. Deze dienen direct na de werkzaamheden te worden voldaan.

 

Kosten.

De Broyeurexpert is een echte vakman als het gaat om het opsporen en verhelpen van storingen aan uw Sanibroyeur.

De kosten die verbonden zijn aan het oplossen van de storingen hangen af van het probleem en de tijd die nodig is om het op te lossen.

De Broyeurexpert zal een inspectie uitvoeren op locatie en na het afronden van de inspectie zullen wij de prijsopgave met u doornemen. Blijkt het niet mogelijk te zijn om de Sanibroyeur te repareren, dan brengen we onderzoekskosten in rekening. Deze bedragen € 45,00 exkl btw en voorrijkosten.

Bedrag van de voorrijkosten hangt af van de spoed en afstand tussen Reeuwijk en locatie storing. De kosten kunt u opvragen via 018230-4600 / info@broyeurexpert.nl

Parkeerkosten en kosten voor veerdiensten komen voor rekening opdrachtgever.

 

Bespreken.

Eenmaal bij U aangekomen bespreekt onze monteur de werkzaamheden en de bijbehorende kosten.

Factuur.

Wanneer u akkoord geeft op de besproken kosten gaat onze monteur aan de slag en krijgt u na de werkzaamheden een factuur.

Betaalmogelijkheden.

iDEAL is een online betaalmiddel, waarmee consumenten kunnen betalen via hun eigen bank. Of gewoon met contant geld.Ook tijdens de betaling aan de monteur 2 meter afstand te bewaren.

Blijkt het niet mogelijk te zijn om de Sanibroyeur te repareren, dan brengen we onderzoekskosten in rekening. Deze bedragen € 45,00 exkl btw en voorrijkosten.Uiteraard is het mogelijk dat wij de defecte broyeur vervangen.

 

Respect voor je omgeving

U wilt niet in de bende zitten van een monteur.Wij zullen daarom altijd onze spullen opruimen en de omgeving netjes achterlaten.

Transparant

Alvorens wij aan uw klus beginnen bespreken wij eerst uitvoerig de werkzaamheden maar ook de prijs. Na uw akkoord beginnen wij pas aan uw klus.

Zo zijn er achteraf nooit verrassingen.

Wat doen wij niet: een compleet nieuwe Sanibroyeur situatie realiseren. Helaas ontbreek ons hierin de tijd voor.

Wat doen wij wel: een huidige bestaande Sanibroyeur unit vervangen voor een nieuwe Sanibroyeur unit

Wat doen wij wel: een huidige bestaande Sanibroyeur Sanicompact vervangen voor een nieuwe Sanibroyeur Sanicompact

 

Aansprakelijkheid

  1. Broyeurexpert is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of jegens derden voor geleden ofte lijden schade als gevolg van door of in opdracht van Broyeurexpert uitgevoerde werkzaamheden of toegepaste werkmethoden en/of geleverde materialen, tenzij de schade te wijten is aan opzet zijdens Broyeurexpert of door haar ingeschakelde hulppersonen.
  2. Broyeurexpert is evenmin aansprakelijk voor enige schade welke eventueel voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming zijdens Broyeurexpert.
  3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 is Broyeurexpert nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade en winstderving.
  4. De opdrachtgever vrijwaart Broyeurexpert voor alle aansprakelijkheid welke jegens derden kan ontstaan in verband met gebrekkige of ondeugdelijk door Broyeurexpert uitgevoerde werkzaamheden of leveranties.
  5. De opdrachtgever vrijwaart Broyeurexpert voor vorderingen tot schadevergoeding van derden, die hoger zijn dan het bedrag waarvoor Broyeurexpert krachtens deze voorwaarden aansprakelijk zou zijn.
  6. In alle gevallen van eventuele aansprakelijkheid van Broyeurexpert, is de eventuele schadevergoedingsverplichting van Broyeurexpert jegens opdrachtgever beperkt tot de hoogte van het Broyeurexpert in rekening gebrachte factuurbedrag of beperkt tot het bedrag dat Broyeurexpert gefactureerd zou hebben.

Indien ter zake de schade Broyeurexpert een bedrag uitgekeerd krijgt van haar verzekeraar, dan is de schadevergoedingsverplichting van Broyeurexpert beperkt tot de hoogte van deze uitkering

 

Afspraak annuleren

Het kan voorkomen dat u een afspraak heeft gemaakt voor een dienst van Broyeurexpert en deze kan onverhoopt toch niet doorgaan. (om welke reden dan ook) In dat geval kunt u de afspraak annuleren. Of het annuleren kosten met zich meebrengt hangt af van het moment van annuleren.

24 uur voor de afspraak via de mail info@broyeurexpert.nl kosteloos

12 uur voor de afspraak annuleren via de mail info@broyeurexpert.nl kosten bedragen € 60,00.

6 uur voor de afspraak annuleren via de mail info@broyeurexpert.nl  kosten bedragen € 80,00

Indien u niet in staat bent om de afspraak af te melden of u heeft de afspraak gewoon vergeten dan moeten wij helaas de gereserveerde tijd bij u in rekening brengen.  Zie offerte bedrag

U dient rekening te houden dat wij geen kitwerkzaamheden uitvoeren

 

Plaats

 

Datum

Dag ­­­­­    __________              

maand __________                          

jaar      _________        

 

Handtekening voor akkoord

 

 

 

 

Garantiemelden/ Claim Sanibroyeur unit – Compact – Sanicubic – Wc broyeur -

Als u bij ons een unit, sanicompact, Sanicubic- wc broyeur  heeft aangekocht, dan heeft u uiteraard garantie op het product.Indien de schademelding terecht is zal het product vervangen worden als reparatie niet mogelijk is.

Mocht de schade is ontstaan door onjuist gebruik dan wel onjuiste installatie dan zijn er kosten voor rekening gebruiker. Wij zullen altijd bij een schademelding de kosten vooraf mededelen zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Wij doen geen kitwerken

 

Factuurnummer   ______________

Datum aankoop­­­­­   ______________

Adresgegevens     ­­­­­­­­­­______________

Mail                      ­­­­_______________

Telefoonnummer    _______________

 

 

Invullen door Broyeurexpert

Afstand tussen 2811em 11  __________________________

Omschrijving klacht   

 

 

Garantie aan consumenten en natuurlijke personen.


 
.
 
De Haas Kramer garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen waarvoor zij bij normaal privé gebruik bestemd zijn, conform de aangeboden specificaties welke u terug kunt vinden op onze website en de meegeleverde gebruiksaanwijzing.
.
De Haas Kramer geeft twee jaar garantie op de door haar geleverde artikelen, tenzij een afwijkende termijn staat vermeld op de factuur, aan de eerste koper van het product.
.
De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
In deze periode worden de noodzakelijke onderdelen kosteloos ter beschikking 
gesteld excl. transport of verzendkosten. 
.
Elke verdere aanspraak op garantie, schadevergoeding, gevolgschade hieronder begrepen, is nadrukkelijk uitgesloten.
De bovengenoemde garantie geldt uitsluitend en alleen onder de volgende voorwaarden:
Het apparaat moet door een erkende installateur zijn geïnstalleerd volgens 
de voorwaarden en normen van de competente instanties opgenomen in het bouwbesluit.
.
Het door Broyeurexpert geleverde toestel is bestemd voor normaal (privé)huishoudelijk gebruik, 
gebaseerd op het gemiddeld aantal bedrijfsuren. In cascade geschakeld is het toestel niet geschikt voor de utiliteitsbouw.
.
Uitgevoerde reparaties al dan niet onder garantie hebben nimmer een 
verlenging van de garantieperiode tot gevolg dan wel een aanspraak op verlengde garantie. 
.
In geval van aanspraak op garantie bestaat slechts aanspraak op herstel of vervanging van de noodzakelijke onderdelen. Onder de garantie bestaat nimmer aanspraak op vergoeding als gevolg van door het defect raken ontstane schade dan wel hiermee verband houdende vervolgschade. 
Indien en voor zover er sprake is van schade en Broyeurexpert hiervoor aansprakelijk is, is de aanspraak uitdrukkelijk beperkt tot wat uit dien hoofde alsdan door de aansprakelijkheidsassuradeur van Broyeurexpert aan betreffende partij wordt vergoed. 
Als gevolg van de in Nederland geldende veiligheidsnormen voldoet een apparaat uitsluitend en alleen aan de Nederlandse veiligheidseisen en het in verband daarmee afgegeven Nederlands toelatingsnummer. Het apparaat moet voldoen aan de eisen van de Nederlandse veiligheidsvoorschriften en de voor de Nederlandse markt goedgekeurde apparatuur. 
Eventuele  aanpassingen mogen uitsluitend en alleen door een erkende installateur of door Broyeurexpert geschieden.
De installateur, die het toestel geplaatst of in onderhoud heeft is de aangewezen persoon om u te helpen bij eventuele storingen.
Elke aanspraak op garantie jegens Broyeurexpert dient door hem met opgave van serienummer, installatiedatum en omschrijving van het defect bij  Broyeurexpert te worden gemeld. 
De bij dit garantiebewijs behorende kaart dient ingevuld en binnen acht dagen na installatiedatum ondertekend, voorzien van een stempel van de installerende installateur, aan Broyeurexpert te worden verzonden. 
   
Het recht op garantie vervalt: 
Bij het gebruik voor andere doeleinden dan die in de installatie- en bedieningshandleiding staan omschreven. 
Bij de gevolgen van overbelasting, bevriezing, het niet uitvoeren van voorgeschreven onderhoud, verwaarlozing, onderdelen welke vallen onder normale gebruiksslijtage, alsmede indien het toestel wordt blootgesteld aan agressieve omgevingslucht, agressieve /bijtende/middelen/stoffen, agressief leidingwater of andere vloeistoffen dan wel bij blikseminslag, overspanning, inductie en van buiten-komende oorzaken. 
Indien niet schriftelijk kan worden aangetoond dat het apparaat overeenkomstig de daartoe strekkende voorschriften regelmatig door een erkende installateur of serviceorganisatie is onderhouden en/of schoongemaakt.
.
Bij het uitvoeren van reparaties, wijzigingen of aanpassingen en/of monteren van niet- originele onderdelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Broyeurexpert Nederland; daarnaast vervalt elke aanspraak op garantie bij montage of reparatie in afwijking van de ter plaatse geldende voorschriften.  Indien het apparaat niet voldoet aan de eisen van de Nederlandse veiligheidsvoorschriften en de voor de Nederlandse markt goedgekeurde apparatuur. Elke aanspraak op garantie vervalt bij installatie op een gas-/waternet dat niet voldoet aan de Nederlandse normen. Bij het insturen van uw garantiekaart worden uw persoonlijke gegevens uitsluitend door Broyeurexpert gebruikt voor de eventuele afhandeling van garantieaanspraken, met inachtneming van de wet gegevensbescherming.
.
Geldig vanaf juni 2012
.
Aanmelden van schade of storing in de garantie periode.
Stuur een email aan info@immercool.nl
Met omschrijving van de klacht.
Voeg daar bij minimaal 4 foto's van de installatie en de gebruikte materialen
aankoopbewijs toevoegen. 
Vermeld daarbij uw N.A.W gegevens met telefoonnummer.
Binnen 1 werkdag nemen wij telefonische contact op.
.
Retourneren. 
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren. 
U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Niet van toepassing voor speciaal transport (koerier/ vrachtkosten. 
Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening en risico. Verzendkosten worden niet vergoed bij niet afgenomen producten / producten die geannuleerd zijn. 
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het  product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
Om gebruik te maken van dit recht kunt u onderstaande formulier invullen en retourneren via info@immercool.nl
 
WhatsApp Chat WhatsApp Chat