Afhalen is mogelijk op afspraak - Edisonstraat 11 te Reeuwijk

blog

Onderhoud Sanibroyeur

Blogs 23-05-2023

Installatie Sanicubic 2 VX bij restaurant Bier Central in Gent

De Gentse vestiging van Bier Central ondervond problemen met de 4 fecaliënvermalers die geïnstalleerd werden voor de toiletten van het restaurant. Samen met hen gingen we op zoek naar de oorzaak van deze problemen én een gepaste oplossing.

Lees hier meer over het project.

Van 4 losse vermalers naar één sterke opvoerinstallatie

Initieel werden er in de kelder van Bier Central (op nadrukkelijk verzoek van de klant) vier Sanicombi-fecaliënvermalers geïnstalleerd. De keuze voor vier losse vermalers had te maken met eventuele storingen. Wanneer één pomp zou uitvallen of verstopt raken, zouden de drie andere toiletten nog werken. Wanneer alles aangesloten zou zijn op één pomp en deze zou uitvallen, zouden er geen toiletten meer beschikbaar zijn.

De kans op verstopping was vrij groot aangezien er in de toiletten van de zaak regelmatig menstruatieproducten en andere zaken werden doorgespoeld, waardoor de vermalers blokkeerden. Samen met de klant gingen we op zoek naar een nieuwe oplossing die mogelijke blokkades buiten spel zou zetten.

De oplossing: vloergeplaatste Sanicubic 2 VX pomp

In de plaats van de vier Sanicombi’s, werd een Sanicubic 2 VX geïnstalleerd. De Sanicubic 2 VX is een installatie met twee pompen die afwisselend werken. Wanneer een pomp uitvalt, gaat er een alarmmelding af en neemt de andere pomp het werk over. Hierdoor blijven alle toiletten altijd in werking.

Het systeem beschikt over een vortexwaaier met een grote doorlaat, waardoor doorgespoelde voorwerpen in principe niet in aanraking komen met de waaier. De kans dat er in de toekomst nog verstoppingen veroorzaakt worden is dus veel kleiner. Tot op heden heeft de installatie alvast storingsvrij gewerkt.

 

 

Onderhoud Sanibroyeur

Hoewel duurzaam, heeft een Sanibroyeur regelmatig onderhoud nodig om de levensduur te verlengen. Maar geen nood, een eenvoudige reiniging en ontkalking van de vermaler is voldoende. Hoe vaak dit moet gebeuren is afhankelijk van de waterhardheid in uw regio.

Waarom een Sanibroyeur onderhouden?

Om de goede werking van uw Sanibroyeur te garanderen is het belangrijk dat het membraan van de drukschakelaar zo flexibel mogelijk blijft. Dit onderdeel zorgt ervoor dat de vermaler start op basis van waterdruk. Het membraan kan stijf worden door kalkaanslag. Als het membraan van de Sanibroyeur niet flexibel is, wordt het in de loop van de tijd minder gevoelig voor waterdruk en werkt het daardoor minder goed. Om te voorkomen dat er zich kalk ophoopt in het vermaalsysteem, is het voldoende om het water te behandelen.

Hoe onderhoud je een Sanibroyeur?

Een grondig onderhoud 2 à 3 maal per jaar is meestal voldoende om uw Sanibroyeur in goede staat te houden, maar een regelmatige lichte reiniging is aan te bevelen. De frequentie van deze ingreep is afhankelijk van de hardheid van het water.

Als het doorspoelen van het toilet langer duurt dan normaal, kan dit betekenen dat er zich kalk begint op te hopen en u het toestel moet ontkalken. Om de kalk te neutraliseren, gebruikt u de speciale SFA Sanibroyeur ontkalker. Dit product is speciaal ontworpen om alle sporen van kalk te verwijderen zonder de motor- en kunststof  onderdelen van uw Sanibroyeur te beschadigen.

Het proces voor een grondige ontkalking van een losse vermaler of een Sanicompact is verschillend. Bij een losse fecaliënvermaler of vuilwaterpomp schakelt u eerst de stroomtoevoer van de pomp uit. Daarna giet u 2,5 liter SFA Sanibroyeur ontkalker (onverdund) in het apparaat via het toilet of inlaatpunt (vb wasbak). Een nachtje laten inwerken, stroomtoevoer inschakelen, 2 maal doorspoelen en uw Sanibroyeur is weer vrij van kalk.

Bij een Sanicompact toilet sluit u eerst de water toevoer af waarna een cyclus uitgevoerd wordt. Vervolgens schakelt u de stroomtoevoer uit en giet u2,5 liter SFA Sanibroyeur ontkalker het toilet. Laat dit een nacht inwerken. Schakel de stroomtoevoer weer in, open de watertoevoer en verricht twee spoelingen. Hierna is uw Sanicompact weer gereed voor gebruik.

Garantie aan consumenten en natuurlijke personen.

 
De Haas Kramer garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen waarvoor zij bij normaal privé gebruik bestemd zijn, conform de aangeboden specificaties welke u terug kunt vinden op onze website en de meegeleverde gebruiksaanwijzing.
.
De Haas Kramer geeft twee jaar garantie op de door haar geleverde artikelen, tenzij een afwijkende termijn staat vermeld op de factuur, aan de eerste koper van het product.
.
De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
In deze periode worden de noodzakelijke onderdelen kosteloos ter beschikking 
gesteld excl. transport of verzendkosten. 
.
Elke verdere aanspraak op garantie, schadevergoeding, gevolgschade hieronder begrepen, is nadrukkelijk uitgesloten.
De bovengenoemde garantie geldt uitsluitend en alleen onder de volgende voorwaarden:
Het apparaat moet door een erkende installateur zijn geïnstalleerd volgens 
de voorwaarden en normen van de competente instanties opgenomen in het bouwbesluit.
.
Het door Broyeurexpert geleverde toestel is bestemd voor normaal (privé)huishoudelijk gebruik, 
gebaseerd op het gemiddeld aantal bedrijfsuren. In cascade geschakeld is het toestel niet geschikt voor de utiliteitsbouw.
.
Uitgevoerde reparaties al dan niet onder garantie hebben nimmer een 
verlenging van de garantieperiode tot gevolg dan wel een aanspraak op verlengde garantie. 
.
In geval van aanspraak op garantie bestaat slechts aanspraak op herstel of vervanging van de noodzakelijke onderdelen. Onder de garantie bestaat nimmer aanspraak op vergoeding als gevolg van door het defect raken ontstane schade dan wel hiermee verband houdende vervolgschade. 
Indien en voor zover er sprake is van schade en Broyeurexpert hiervoor aansprakelijk is, is de aanspraak uitdrukkelijk beperkt tot wat uit dien hoofde alsdan door de aansprakelijkheidsassuradeur van Broyeurexpert aan betreffende partij wordt vergoed. 
Als gevolg van de in Nederland geldende veiligheidsnormen voldoet een apparaat uitsluitend en alleen aan de Nederlandse veiligheidseisen en het in verband daarmee afgegeven Nederlands toelatingsnummer. Het apparaat moet voldoen aan de eisen van de Nederlandse veiligheidsvoorschriften en de voor de Nederlandse markt goedgekeurde apparatuur. 
Eventuele  aanpassingen mogen uitsluitend en alleen door een erkende installateur of door Broyeurexpert geschieden.
De installateur, die het toestel geplaatst of in onderhoud heeft is de aangewezen persoon om u te helpen bij eventuele storingen.
Elke aanspraak op garantie jegens Broyeurexpert dient door hem met opgave van serienummer, installatiedatum en omschrijving van het defect bij  Broyeurexpert te worden gemeld. 
De bij dit garantiebewijs behorende kaart dient ingevuld en binnen acht dagen na installatiedatum ondertekend, voorzien van een stempel van de installerende installateur, aan Broyeurexpert te worden verzonden. 
   
Het recht op garantie vervalt: 
Bij het gebruik voor andere doeleinden dan die in de installatie- en bedieningshandleiding staan omschreven. 
Bij de gevolgen van overbelasting, bevriezing, het niet uitvoeren van voorgeschreven onderhoud, verwaarlozing, onderdelen welke vallen onder normale gebruiksslijtage, alsmede indien het toestel wordt blootgesteld aan agressieve omgevingslucht, agressieve /bijtende/middelen/stoffen, agressief leidingwater of andere vloeistoffen dan wel bij blikseminslag, overspanning, inductie en van buiten-komende oorzaken. 
Indien niet schriftelijk kan worden aangetoond dat het apparaat overeenkomstig de daartoe strekkende voorschriften regelmatig door een erkende installateur of serviceorganisatie is onderhouden en/of schoongemaakt.
.
Bij het uitvoeren van reparaties, wijzigingen of aanpassingen en/of monteren van niet- originele onderdelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Broyeurexpert Nederland; daarnaast vervalt elke aanspraak op garantie bij montage of reparatie in afwijking van de ter plaatse geldende voorschriften.  Indien het apparaat niet voldoet aan de eisen van de Nederlandse veiligheidsvoorschriften en de voor de Nederlandse markt goedgekeurde apparatuur. Elke aanspraak op garantie vervalt bij installatie op een gas-/waternet dat niet voldoet aan de Nederlandse normen. Bij het insturen van uw garantiekaart worden uw persoonlijke gegevens uitsluitend door Broyeurexpert gebruikt voor de eventuele afhandeling van garantieaanspraken, met inachtneming van de wet gegevensbescherming.
.
Geldig vanaf juni 2012
.
Aanmelden van schade of storing in de garantie periode.
Stuur een email aan info@Broyeurexpert.nl
Met omschrijving van de klacht.
Voeg daar bij minimaal 4 foto's van de installatie en de gebruikte materialen
aankoopbewijs toevoegen. 
Vermeld daarbij uw N.A.W gegevens met telefoonnummer.
Binnen 1 werkdag nemen wij telefonische contact op.
.
Retourneren. 
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren. 
U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Niet van toepassing voor speciaal transport (koerier/ vrachtkosten. 
Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening en risico. Verzendkosten worden niet vergoed bij niet afgenomen producten / producten die geannuleerd zijn. 
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het  product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
Om gebruik te maken van dit recht kunt u onderstaande formulier invullen en retourneren via info@Broyeurexpert.nl
 
 
WhatsApp Chat WhatsApp Chat